Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: tranxuannhat@hotmail.com
Người gửi: Trần Xuân Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:47' 20-04-2014
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
Hôm nay, ngày 26/3/2014!
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2014)!
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Chương II
VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)

Bài 22 (Tiết 30)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
1
2
Những chuyển biến
về kinh tế
Những chuyển biến
về xã hội
1. Những chuyển biến về kinh tế:
Mục đích khai thác thuộc địa của Pháp là gì?
- Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume làm toàn quyền Đông Dương, tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Mục đích: Vơ vét sức người, sức của và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
+ Nông nghiệp:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?
(Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp, Giao thông vận tải)
- Chính sách khai thác:
BIỂU ĐỒ RUỘNG ĐẤT THỰC DÂN PHÁP CƯỚP ĐOẠT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX
Cả nước
10.900 ha
Cả nước
301.000 ha
Nam Kỳ
1.528.000 ha
Bắc Kỳ
470.000 ha
ĐVT: ha
1. Những chuyển biến về kinh tế:
- Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume làm toàn quyền Đông Dương, tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Mục đích: Vơ vét sức người, sức của và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Chính sách khai thác:
+ Công nghiệp:
1. Những chuyển biến về kinh tế:
- Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume làm toàn quyền Đông Dương, tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Mục đích: Vơ vét sức người, sức của và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Chính sách khai thác:
+ Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ và phát triển một số ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, phục vụ đời sống.
+ Thương nghiệp:
Pháp độc chiếm thị trường và thu thuế.
+ GTVT:
Hệ thống đường sắt, đường bộ, cầu, cảng được xây dựng...
1. Những chuyển biến về kinh tế:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp có tác động gì đến nước ta?
1. Những chuyển biến về kinh tế:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Trước cuộc khai thác
Sau cuộc khai thác
Kinh tế Việt Nam chủ yếu là Nông nghiệp, Thủ công nghiệp lạc hậu, thương nghiệp kém phát triển, hệ thống GTVT yếu…
 Nền Kinh tế Phong kiến.
Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp và GTVT có bước phát triển mới theo hướng TBCN.
 KT tư bản CN được du nhập.
1. Những chuyển biến về kinh tế:
- Năm 1897, Pháp cử Pôn Đume làm toàn quyền Đông Dương, tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
- Mục đích: Vơ vét sức người, sức của và biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền.
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Chính sách khai thác:
+ Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ. Một số ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, phục vụ đời sống… cũng lần lượt ra đời.
+ Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế.
+ GTVT: Hệ thống đường sắt, đường bộ, cầu, cảng được xây dựng...
* Tác động:
Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập, tuy nhiên thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến.
2. Những chuyển biến về xã hội:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa, giai cấp Địa chủ phong kiến và giai cấp Nông dân có sự chuyển biến như thế nào? Thái độ chính trị của từng giai cấp?
2. Những chuyển biến về xã hội:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Một bộ phận trở nên giàu có, làm tay sai cho Pháp.
Giai
Cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
- Vừa và nhỏ: Bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần chống Pháp.
2. Những chuyển biến về xã hội:
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
- Một bộ phận trở nên giàu có, làm tay sai cho Pháp.
Giai
Cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
- Vừa và nhỏ: Bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần chống Pháp.
- Khốn khổ vì thuế khoá nặng nề và nạn cướp đoạt ruộng đất.
- Là lực lượng to lớn trong phong trào chống Pháp.
Lực
Lượng
XH
mới
- Xuất thân từ nông dân bị mất ruộng đất;
- Lực lượng còn non trẻ;
- Họ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và hưởng ứng các phong trào chống Pháp.
Lực
Lượng
XH
mới
- Xuất thân từ nông dân bị mất ruộng đất;
- Lực lượng còn non trẻ;
- Họ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và hưởng ứng các phong trào chống Pháp.
Lực
Lượng
XH
mới
- Xuất thân từ nông dân bị mất ruộng đất;
- Lực lượng còn non trẻ;
- Họ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và hưởng ứng các phong trào chống Pháp.
Là các nhà thầu khoán, chủ xưởng, chủ hãng buôn…
Bị Pháp chèn ép => Có ý thức dân tộc.
Lực
Lượng
XH
mới
- Xuất thân từ nông dân bị mất ruộng đất;
- Lực lượng còn non trẻ;
- Họ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và hưởng ứng các phong trào chống Pháp.
Là các nhà thầu khoán, chủ xưởng, chủ hãng buôn…
Bị Pháp chèn ép => Có ý thức dân tộc.
Thành phần: tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, học sinh, sinh viên…
Lực
lượng
XH
mới
Giai
cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
Công
nhân

sản
Tiểu

sản
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam tồn tại những mâu thuẫn nào?
Mâu thuẫn Giai cấp
Công nhân
Tư sản
Dân tộc Việt Nam
Thực dân Pháp
Mâu thuẫn dân tộc
Nông dân
Địa chủ PK
Lực
lượng
XH
mới
Giai
cấp

Địa
chủ
PK
Nông
dân
Công
nhân

sản
Tiểu

sản
Kết luận: Cuộc khai thác thuộc địa đã làm cho mâu thuẫn dân tộc và giai cấp trở nên gay gắt hơn. Mặt khác với sự nảy sinh các lực lượng xã hội mới đã tạo những điều kiện bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế kỷ XX.
Trường THPT An Phước – 38 năm vì sự nghiệp trồng người (1976 – 2014)
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Bài 22 (Tiết 30 PPCT)
XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT
CỦA THỰC DÂN PHÁP
Mối quan hệ giữa chuyển biến kinh tế
với chuyển biến về xã hội:
Củng cố:
NỘI DUNG
Cơ cấu kinh tế
Cơ cấu xã hội
TRƯỚC CUỘC KHAI THÁC
TRONG CUỘC KHAI THÁC
- Chủ yếu là nông nghiệp; công thương nghiệp kém phát triển.
- Công nghiệp, thương nghiệp, GTVT phát triển, nhưng nông nghiệp vẫn là chủ yếu.
- Hai giai cấp chính: Địa chủ phong kiến và nông dân.
- Hai giai cấp cũ: Địa chủ phong kiến và nông dân.
- Xuất hiện 3 lực lượng mới: Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
Trường THPT An Phước – 38 năm vì sự nghiệp trồng người (1976 – 2014)
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Giáo viên: Trần Xuân Nhật
tranxuannhat@hotmail.com
Trường THPT An Phước – 38 năm vì sự nghiệp trồng người (1976 – 2014)
 
Gửi ý kiến